Våra anläggningar BoråsJönköping

Miljö

För oss på Holgers Stugmaterial är det viktigt att värna om miljön. Därför arbetar vi aktivt med att ta ansvar i alla led när det gäller miljöhänsyn. Det handlar om såväl våra produkter som leveranser, i stort och smått, och inte minst genom om att skapa medvetenhet hos vår personal.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001

Miljö- & Arbetsmiljöpolicy

Holgers Stugmaterial AB är delägare i fackhandelskedjan Woody Bygghandel AB.

Woody Bygghandel AB är en fackhandelskedja som utvecklar och tillhandahåller byggmaterial och byggförnödenheter. Vi ska genom hög servicegrad och kompetens inom våra produktområden eftersträva resurseffektivitet ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt.

Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljö- och arbetsmiljöarbete innefattar även ett förebyggande arbete med hälsa, brand- och säkerhet.

Vårt mål är att ständigt utveckla arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare skall vara engagerade och känna arbetsglädje.

Vi har också som mål att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet, till exempel genom ökad kunskap om hållbart byggande hos personal och kunder och krav på våra leverantörer.

 

Vi ska särskilt lägga vikt vid följande punkter:

  • Våra kunder skall i vårt sortiment finna miljöanpassade produkter och via vår kunskap ges möjlighet till egna miljöförbättringar.
  • Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners och arbetar aktivt med våra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar.
  • Vi utvecklar och tillhandahåller våra tjänster och varor på ett sätt som förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön.
  • Vi arbetar aktivt för minskad energi- och materialåtgång vid våra anläggningar och verkar för återanvändning eller återvinning.
  • Alla medarbetare ska känna uppskattning, gemenskap och trygghet.
  • Vi ska möjliggöra för eget ansvar, personlig utveckling och kompetensutveckling för alla medarbetare.
  • Vi ska följa gällande lagstiftning och myndighetsbeslut och ser alltid dessa som en miniminivå för vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.

Borås 2015-10-28

Holger Larsson, VD Holgers Stugmaterial AB

Helsingborg 2015-10-27

Peder Strömqvist, VD Woody Bygghandel